Patient and Medical Associations Leaders from More than 30 Countries Gather in Barcelona to launch the “Join the Fight Against IBD” Initiative

خوشبختانه به دلیل افزایش شیوع بیماری های IBD در کشورهای پیشرفته به خصوص در بخش آمریکای شمالی توجه زیادی در سالهای اخیر به این بیماری شده است و سالانه نشست ها و سمینارهای زیادی در این مورد صورت می گیرد. یکی از این برنامه ها " به پروژه مبارزه با IBD بپیوندید " است که توسط فدراسیون بیماری های کولیت و کرون اروپا (EFCCA) ایجاد شده است و در این زمینه فعالیت می کند. و عکس پایین مربوط به نشست این گروه در بارسلون اسپانیا است که در آن مدیران انجمن های پزشکی و بیماران بیش از 30 کشور دنیا حضور دارند.